Provincie Zuid-Holland liet een verkenning uitvoeren naar de kansen, uitdagingen en knelpunten die opschaling belemmeren in de keten van groene reststromen tot bodemverbeteraars. In dit rapport lees je de aanpak en resultaten.