Aan de slag

Om je op weg te helpen met het – circulair – verwerken en verwaarden van natuurlijke reststromen, hebben we kennis, onderzoeken, wet- en regelgeving verzameld. Heb je zelf een publicatie om te delen? Laat het ons weten.

Programma Circulair Terreinbeheer

Het programma Circulair Terreinbeheer deelt informatie over het hoogwaardig benutten van grondstoffen die vrijkomen bij het beheer van watergangen en terreinen: beleid, pilots, kennis en nieuws. Circulair Terreinbeheer is een programma van de Biomassa Alliantie.

Overzicht van natuurlijke reststromen

Deze storymap geeft inzicht in verschillende Zuid-Hollandse reststromen, de data is afkomstig uit verschillende bronnen. Onder ‘bedrijven’ zijn de reststromen te vinden uit openbaar groenbeheer.

 

Maaikalender: het jaar rond met natuurlijke reststromen   

De maaikalender toont wat er gedurende de vier seizoenen gebeurt met de verschillende waardevolle reststromen in de provincie Zuid-Holland.

Beleidsregel voor het aanbrengen van natuurlijke reststromen op de bodem

De provincie Zuid-Holland geeft ontheffing voor pilots om het toepassen van organische groene reststromen, zoals bokashi, als bodemverbeteraar en/of meststof mogelijk te maken. In deze beleidsregel staan de voorwaarden voor ontheffing op de pilot duidelijk omschreven.

Innovatiepartnerschap rond inkoop en aanbesteding

Expertisecentrum Aanbesteden PIANOo en Rijkswaterstaat bundelen praktijkvoorbeelden van innovatiepartnerschap in de publicatie Innovatiepartnerschap in praktijk. Rijksoverheid, gemeenten en waterschappen delen hun ervaringen met het innovatiepartnerschap. Elke procedure is bijzonder in zijn soort.

Circulair gebruik van organisch materiaal

Een handleiding voor het navigeren van de wet- en regelgeving rondom het circulair gebruiken of verwerken van organische reststromen. Een interpretatie van de juridische situatie in opdracht van Rotterzwam.

GrasGoed – Natuurlijk Groen als Grondstof

Met het Interreg-project ‘GrasGoed – Natuurlijk Groen als Grondstof’ geven natuurbeheerders, bedrijven en kennisinstellingen in de grensregio Vlaanderen en Nederland de resten van natuurbeheer een tweede leven. Lees de resultaten.

Ketenonderzoek Verwaarding Bermmaaisel

In opdracht van de provincie Zuid-Holland is een bermmaaiselketen ontwikkeld waarin deze reststroom hoogwaardig kan worden toegepast. Begonnen is met een levenscyclusanalyse (LCA) van de huidige keten. Daarna zijn op basis van een multi-criteria filter analyse alternatieve toepassingsmogelijkheden tegen elkaar uitgezet en is aansluiting gezocht met de inkooppraktijken van de provincie.

 

Kennisnotitie natuurlijke reststromen

CE Delft biedt een overzicht van de stand van zaken van verschillende technieken om natuurlijke reststromen uit groenbeheer te verwerken, zoals composteren en de bokashi-techniek. Verschillen in milieuprestatie en andere kenmerken komen hierbij aan bod. De notitie is gemaakt in opdracht van de provincie Zuid-Holland als fundament voor de Transitieagenda.

 

Nieuwsbrief Vernieuwersnetwerk april 2021

Lees deze hele volle nieuwsbrief met

 • Een terugblik op de online bijeenkomst van 15 april
 • Save the date voor een feestelijke livestream
 • Analyse keten bermgrasmaailsel afgerond
 • Challenge: Geef jij kerstbomen een tweede leven?
 • Onderzoek naar verwaarding van hout
 • Gezocht: eendenkroos

Nieuwsbrief Vernieuwersnetwerk juni 2021

Lees deze hele volle nieuwsbrief met

 • Onze website is gelanceerd!
 • Terugblik op de bijeenkomst chemie, technologie en ambitie van 10 juni
 • Ambities van het netwerk in beeld
 • De maaikalender op Zuid-Hollands bermgras: heb jij hem al?
 • Bodemtraject Zuid-Holland van start
 • Wat gaan we deze zomer doen? En daarna?

Nieuwsbrief Vernieuwersnetwerk augustus 2021

In deze nieuwsbrief:

 • Wil je je medevernieuwers live ontmoeten?
 • Update over het bodemtraject Zuid-Holland
 • Nieuwe gezichten op onze site
 • Staat jouw initiatief al op onze website?

Nieuwsbrief Vernieuwersnetwerk november 2021

In deze nieuwsbrief:

 • Terugblik op onze borrel van 5 oktober
 • Uitnodiging 25 november: symposium ‘Zuid-Holland voedt haar eigen bodem’
 • Even voorstellen… Lidwien Reyn en Thijs Aarden
 • Nieuwtjes en oproepjes:
  • Startup in Residence ProvZH: doe mee met deze circulaire editie
  • Zuid-Hollands bermmaaisel in de media
  • Het living lab van reststromen in Bleiswijk is geopend
  • Terug naar de bodem met Rotterzwam

Nieuwsbrief Vernieuwersnetwerk december 2021

In deze nieuwsbrief:

 • Terugblik op 25 november: webcast ‘Zuid-Holland voedt haar eigen bodem’
 • Excursie naar NewFoss
 • Wat zijn de plannen van procesbegeleider Lidwien Reyn?
 • Nieuwtjes en oproepjes:
  • Van Kerst naar nieuw: de uitkomsten van de Kerstbomenchallenge
  • Circulair Challenge & Waterschap Hollandse Delta

Biomassa in Zuid-Holland circulair verwaarden

Deze notitie beschrijft de kansen voor het verwaarden van Zuid-Hollandse biomassa-reststromen in een circulaire economie op basis van de biomassa-inventarisatie van Avans Hogeschool. Daarnaast levert deze notitie input voor het opstellen van een principieel afwegingskader m.b.t. circulariteit en duurzaamheid voor de omgevingsdiensten en de provincie met betrekking tot circulair verwaarden van
biomassa-reststromen. Dit onderzoek is uitgevoerd door Wageningen Food & Biobased Research in opdracht van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en gefinancierd door Provincie Zuid Holland.

Afwegingskader: Van organische reststromen naar groene grondstoffen

Om afgewogen keuzes te kunnen maken voor de verwerking van groene reststromen in de provincie Zuid-Holland heeft de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid een afwegingskader opgesteld. Dit afwegingskader streeft o.a. op basis van indicatieve scores bij geselecteerde duurzaamheidsitems, een zo duurzaam en volledig mogelijk hergebruik na. Voortdurende evaluatie van dit kader als gevolg van de ontwikkelingen die zich voordoen is noodzakelijk. Dit afwegingskader kan een basis zijn voor het uitzetten van beleid voor restromenverwerking binnen de provincie. Voor de provincie, met haar eigen rol in dit vraagstuk maar ook als eigenaar/opdrachtgever, is een aantal aanbevelingen geformuleerd dat samenvattend inhoudt: ontwikkel beleid, ontwikkel het uitworpen duurzaamheidskader verder, betrek belanghebbende partijen, communiceer en pas het toe op ‘eigen’ stromen.

De resultaten van Zuid-Holland voedt haar eigen bodem

Provincie Zuid-Holland liet een verkenning uitvoeren naar de kansen, uitdagingen en knelpunten die opschaling belemmeren in de keten van groene reststromen tot bodemverbeteraars. In dit rapport lees je de aanpak en resultaten.

 

Nieuwsbrief vernieuwersnetwerk februari 2022

In deze nieuwsbrief:

 • Blikken we terug op de netwerkbijeenkomst in de week van de CE
 • Excursie naar NewFoss
 • Nieuwtjes en oproepjes:
  • Drie start-ups met natuurlijke reststromen gaan aan de slag als Start-up in Residence
  • Heb jij het gloednieuwe voortgangsmagazine circulaire economie van de provincie Zuid-Holland al gezien?

Nieuwsbrief vernieuwersnetwerk november 2022

In deze nieuwsbrief:

 • De nieuwe subsidieregeling natuurlijke reststromen
 • Het verslag van de netwerkbijeenkomst Hout in de Kringloop
 • Netwerkleden op de Dutch Design Week
 • Wil je meedenken over de GreenHub?
 • De wilgenhout hackathon is gestart!
 • 26 januari: volgende netwerkbijeenkomst
 • Tijd van reflectie.. laat ons jouw ervaring en wensen over dit netwerk weten!

Nieuwsbrief vernieuwersnetwerk september 2022

Speciale editie: evenementen dit najaar

In deze nieuwsbrief kondigen we een hoop interessante evenementen aan voor dit najaar.

Nieuwsbrief vernieuwersnetwerk juli 2022

In deze nieuwsbrief:

  • Blikken we terug op:
 • de netwerkbijeenkomst van juni
 • de tweede doorbraaksessie Rijnland
 • Nieuwtjes en oproepjes:
  • Wil jij meer zichtbaar worden in ons netwerk?
  • De CIRCO track bermgras is afgerond

Verkenning naar verwerkingshubs

In deze verkenning naar verwerkingshubs is gekeken hoe verwerkers en makers in Zuid-Holland elkaar kunnen versterken om meer organische reststromen op een duurzame, hoogwaardige, meervoudige en nabije manier te verwerken tot input voor een circulaire economie. Daarnaast is er een menukaart opgesteld met per verwerker inzicht in welke grondstoffen zij verwerken, welke diensten zij kunnen bieden aan makers, welke bewerkingsslagen zij uitvoeren op de organische reststromen en onder welke voorwaarden zij willen samenwerken.

 

Verwerkingshubs: overzicht van groenverwerkers

Deze menukaart geeft een overzicht van het aanbod van groenverwerkers richting makers: per verwerker is aangegeven welke grondstoffen zij verwerken, welke diensten zij kunnen bieden aan makers, (3) welke bewerkingsslagen zij uitvoeren op de organische reststromen en onder welke voorwaarden zij willen samenwerken.De menukaart komt voort uit een onderzoek naar hoe verwerkers en de makers elkaar kunnen versterken bij de hoogwaardige verwerking van natuurlijke reststromen uit de openbare ruimte.

 

Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030

Het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 vanuit het ministerie van I&W is in februari gepubliceerd. Het NPCE bevat maatregelen om de komende jaren zuiniger om te gaan met grondstoffen. Door het programma heen staan tevens relevante zaken voor gemeenten en regio’s, zoals rond afvalbeleid. Lees het programma hier.

Veenvervangers en teeltalternatieven

Een reeks lokale reststromen, waaronder bermgras, is geïnventariseerd en gerangschikt naar geschiktheid als veenvervanger, in opdracht van SIGN. De grootste kansen voor het inzet van duurzame veenvervangers liggen in eerste instantie bij universele potgronden voor de hobbymarkt. Grotere volumes zijn alleen van een beperkt aantal lokale reststromen beschikbaar, zoals bermgras, dierlijke mest en champost. Een aantal reststromen vergt een bewerkingsproces om ze geschikt te maken als veenvervanger. Het persen van vochtige biomassa bijvoorbeeld levert vezels met een lagere EC op.

Jaarrapportage 2022 van het Kennisprogramma Circulair Terreinbeheer

Eind 2020 startte Wageningen University Research (WUR) met de uitvoering van het Kennisprogramma Circulair Terreinbeheer. In dit programma wordt onderzoek gedaan naar de kwaliteit en werking van bodemverbeteraars, die zijn gemaakt van grondstoffen die vrijkomen bij het beheer van terreinen en watergangen. WUR voert het Kennisprogramma uit in samenwerking met bijna 60 aangesloten pilots.

In juni 2023 verscheen de jaarapportage met de resultaten van 2022. Daarin is meer te lezen over de samenstelling van de (bij de pilots) onderzochte organische bodemverbeteraars, waaronder bokashi en verschillende vormen van bewerkt en onbewerkt maaisel en/of blad uit het groenbeheer in de stad. Verder is onderzoek gedaan naar de effecten van de toepassing van de bodemverbeteraars op o.a. de hoeveelheid organische stof, het bodemleven, het nutrientengehalte en de gewasproductie. Lees de rapportage.

 

 

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies