Aan de slag

Om je op weg te helpen met het – circulair – verwerken en verwaarden van natuurlijke reststromen, hebben we kennis, onderzoeken, wet- en regelgeving verzameld. Heb je zelf een publicatie om te delen? Laat het ons weten.

Programma Circulair Terreinbeheer

Het programma Circulair Terreinbeheer deelt informatie over het hoogwaardig benutten van grondstoffen die vrijkomen bij het beheer van watergangen en terreinen: beleid, pilots, kennis en nieuws. Circulair Terreinbeheer is een programma van de Biomassa Alliantie.

Overzicht van natuurlijke reststromen

Deze storymap geeft inzicht in verschillende Zuid-Hollandse reststromen, de data is afkomstig uit verschillende bronnen. Onder ‘bedrijven’ zijn de reststromen te vinden uit openbaar groenbeheer.

 

Maaikalender: het jaar rond met natuurlijke reststromen   

De maaikalender toont wat er gedurende de vier seizoenen gebeurt met de verschillende waardevolle reststromen in de provincie Zuid-Holland.

Beleidsregel voor het aanbrengen van natuurlijke reststromen op de bodem

De provincie Zuid-Holland geeft ontheffing voor pilots om het toepassen van organische groene reststromen, zoals bokashi, als bodemverbeteraar en/of meststof mogelijk te maken. In deze beleidsregel staan de voorwaarden voor ontheffing op de pilot duidelijk omschreven.

Innovatiepartnerschap rond inkoop en aanbesteding

Expertisecentrum Aanbesteden PIANOo en Rijkswaterstaat bundelen praktijkvoorbeelden van innovatiepartnerschap in de publicatie Innovatiepartnerschap in praktijk. Rijksoverheid, gemeenten en waterschappen delen hun ervaringen met het innovatiepartnerschap. Elke procedure is bijzonder in zijn soort.

Circulair gebruik van organisch materiaal

Een handleiding voor het navigeren van de wet- en regelgeving rondom het circulair gebruiken of verwerken van organische reststromen. Een interpretatie van de juridische situatie in opdracht van Rotterzwam.

GrasGoed – Natuurlijk Groen als Grondstof

Met het Interreg-project ‘GrasGoed – Natuurlijk Groen als Grondstof’ geven natuurbeheerders, bedrijven en kennisinstellingen in de grensregio Vlaanderen en Nederland de resten van natuurbeheer een tweede leven. Lees de resultaten.

Ketenonderzoek Verwaarding Bermmaaisel

In opdracht van de provincie Zuid-Holland is een bermmaaiselketen ontwikkeld waarin deze reststroom hoogwaardig kan worden toegepast. Begonnen is met een levenscyclusanalyse (LCA) van de huidige keten. Daarna zijn op basis van een multi-criteria filter analyse alternatieve toepassingsmogelijkheden tegen elkaar uitgezet en is aansluiting gezocht met de inkooppraktijken van de provincie.

 

Kennisnotitie natuurlijke reststromen

CE Delft biedt een overzicht van de stand van zaken van verschillende technieken om natuurlijke reststromen uit groenbeheer te verwerken, zoals composteren en de bokashi-techniek. Verschillen in milieuprestatie en andere kenmerken komen hierbij aan bod. De notitie is gemaakt in opdracht van de provincie Zuid-Holland als fundament voor de Transitieagenda.

 

Nieuwsbrief Vernieuwersnetwerk april 2021

Lees deze hele volle nieuwsbrief met

 • Een terugblik op de online bijeenkomst van 15 april
 • Save the date voor een feestelijke livestream
 • Analyse keten bermgrasmaailsel afgerond
 • Challenge: Geef jij kerstbomen een tweede leven?
 • Onderzoek naar verwaarding van hout
 • Gezocht: eendenkroos

Nieuwsbrief Vernieuwersnetwerk juni 2021

Lees deze hele volle nieuwsbrief met

 • Onze website is gelanceerd!
 • Terugblik op de bijeenkomst chemie, technologie en ambitie van 10 juni
 • Ambities van het netwerk in beeld
 • De maaikalender op Zuid-Hollands bermgras: heb jij hem al?
 • Bodemtraject Zuid-Holland van start
 • Wat gaan we deze zomer doen? En daarna?

Nieuwsbrief Vernieuwersnetwerk augustus 2021

In deze nieuwsbrief:

 • Wil je je medevernieuwers live ontmoeten?
 • Update over het bodemtraject Zuid-Holland
 • Nieuwe gezichten op onze site
 • Staat jouw initiatief al op onze website?

Nieuwsbrief Vernieuwersnetwerk november 2021

In deze nieuwsbrief:

 • Terugblik op onze borrel van 5 oktober
 • Uitnodiging 25 november: symposium ‘Zuid-Holland voedt haar eigen bodem’
 • Even voorstellen… Lidwien Reyn en Thijs Aarden
 • Nieuwtjes en oproepjes:
  • Startup in Residence ProvZH: doe mee met deze circulaire editie
  • Zuid-Hollands bermmaaisel in de media
  • Het living lab van reststromen in Bleiswijk is geopend
  • Terug naar de bodem met Rotterzwam

Nieuwsbrief Vernieuwersnetwerk december 2021

In deze nieuwsbrief:

 • Terugblik op 25 november: webcast ‘Zuid-Holland voedt haar eigen bodem’
 • Excursie naar NewFoss
 • Wat zijn de plannen van procesbegeleider Lidwien Reyn?
 • Nieuwtjes en oproepjes:
  • Van Kerst naar nieuw: de uitkomsten van de Kerstbomenchallenge
  • Circulair Challenge & Waterschap Hollandse Delta

Biomassa in Zuid-Holland circulair verwaarden

Deze notitie beschrijft de kansen voor het verwaarden van Zuid-Hollandse biomassa-reststromen in een circulaire economie op basis van de biomassa-inventarisatie van Avans Hogeschool. Daarnaast levert deze notitie input voor het opstellen van een principieel afwegingskader m.b.t. circulariteit en duurzaamheid voor de omgevingsdiensten en de provincie met betrekking tot circulair verwaarden van
biomassa-reststromen. Dit onderzoek is uitgevoerd door Wageningen Food & Biobased Research in opdracht van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en gefinancierd door Provincie Zuid Holland.

Afwegingskader: Van organische reststromen naar groene grondstoffen

Om afgewogen keuzes te kunnen maken voor de verwerking van groene reststromen in de provincie Zuid-Holland heeft de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid een afwegingskader opgesteld. Dit afwegingskader streeft o.a. op basis van indicatieve scores bij geselecteerde duurzaamheidsitems, een zo duurzaam en volledig mogelijk hergebruik na. Voortdurende evaluatie van dit kader als gevolg van de ontwikkelingen die zich voordoen is noodzakelijk. Dit afwegingskader kan een basis zijn voor het uitzetten van beleid voor restromenverwerking binnen de provincie. Voor de provincie, met haar eigen rol in dit vraagstuk maar ook als eigenaar/opdrachtgever, is een aantal aanbevelingen geformuleerd dat samenvattend inhoudt: ontwikkel beleid, ontwikkel het uitworpen duurzaamheidskader verder, betrek belanghebbende partijen, communiceer en pas het toe op ‘eigen’ stromen.

De resultaten van Zuid-Holland voedt haar eigen bodem

Provincie Zuid-Holland liet een verkenning uitvoeren naar de kansen, uitdagingen en knelpunten die opschaling belemmeren in de keten van groene reststromen tot bodemverbeteraars. In dit rapport lees je de aanpak en resultaten.

 

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies